ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานซุนผิงโกว 6 วัน TG
ที่ตั้ง : เฉิงตู
ราคาเริ่มต้นที่ 26,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม 
*ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เฉินตู-กรุงเทพฯ / ค่าที่พักโรงแรม 5 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) / ค่าเข้าชมสถานที่ 
*ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ /ค่ากระเช้าขึ้นต้ากู่ปิงชวน/ค่าวีซ่า 4 วันทำการ(พาสปอร์ตไทย) / ค่าภาษีสนามบิน 
*ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ/น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ 
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ นอกเหนือรายการ /ค่าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดท่านละ 30 กก. 
-ทิปบริกรโรงแรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % /ค่าภาษีบริการ 3 % / ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี) 
-ค่าทิป       ไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน เดินทาง 6 วัน  เป็นเงิน 10*6 = 60 หยวน
-คนขับรถ       วันละ 10 หยวน เดินทาง 6 วัน  เป็นเงิน 10*6 = 60 หยวน
-หัวหน้าทัวร์   วันละ 10 หยวน เดินทาง 6 วัน  เป็นเงิน 10*6 = 60 หยวน 

หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการและวันเวลา/เวลาไฟล์ทบินได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ/การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ/ไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) /บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน  เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/นอนห้องละ 3 ท่านราคาเดียวกับพักห้องละ 2 ท่าน ไม่มีการลดราคา

สำรองที่นั่ง  
  ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
  ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

เอกสารในการยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ 
- รูปถ่ายสี 2 x 1.8นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรงเห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟันและไม่ใส่เสื้อสีขาว
- สำเนาทะเบียนบ้าน  - ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (ถ้ามี)
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
- นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา
- กรณีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือให้ความยิมยอมการเดินทางด้วย

เงื่อนไขการยกเลิก  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายบางส่วนเพราะกรุ๊ปช่วงเทศกาลต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว,สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ 
- ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-   การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ต.ค. 17 - 22 ต.ค. 60
29,900.-
พ.ย. 2 - 7, 14 - 19, 21 - 26 พ.ย. 60
26,900.-
ธ.ค. 2 - 7, 12 - 17, 26 - 31 ธ.ค. 60
28,900.-
ช่วงปีใหม่ 29 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค 61, 30 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61
30,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – เฉินตู – เม้าเสี้ยน
08.30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย [TG] โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.15 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 618
14.25 น.
ถึงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุด ของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่ , ทิเบต , เมี้ยว , หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเอง และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองเม้าเสี้ยน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากเฉินตูประมาณ 161 กม. เป็นเมืองระหว่างทางที่จะเดินทางเข้าสู่จิ่วจ้ายโกว ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศสองข้างทาง ชมวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ MAOXIAN INTER HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง เม้าเสี้ยน – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย “ต๋ากู่ปิงชวน” ถือได้ว่าเป็นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบใดใดบนโลกมนุษย์ จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 5,286 เมตรเป็นภูผาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูกที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงามฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตาดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก จากนั้นนำท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลำธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเลสาบที่ถือได้ว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในอุทยานแห่งนี้ “ทะเลสาบต๋ากู่” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบน้ำมนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่องเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทะเลสาบนามูแห่งนี้จะทำให้เรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจคลายลงหรือต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวังดั่งใจหมาย ทำให้ทะเลสาบนี้ถือเป็นทะเลสาบที่มีความสำคัญยิ่งนัก มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปีผ่านมา น้ำทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยกที่จมอยู่ก้นแม่น้ำ ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งที่ดูแล้วคล้ายดั่งยืนอยู่ในยุโรปไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเม้าเสี้ยน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ MAOXIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเชียง – อุทยานซงผิงโกว 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณของเผ่าเชียง ชมพิธีเปิดเมืองต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยกษัตริย์ของเผ่าเชียง พร้อมร่วมการละเล่นต่างๆ ของชนเผ่าเชียง หมู่บ้านแห่งนี้รัฐบาลจีนได้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 400 ล้านหยวน (หรือประมาณ 2,200 ล้านบาท) เป็นหมู่บ้านที่รักษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่งดงามของเผ่าเชียงชนกลุ่มน้อยเผ่าโบราณแห่งมณฑลเสฉวน ที่ยังคงมีวัฒนธรรมกษัตริย์อยู่ จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในวังเผ่าเชียง พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ของเผ่าเชียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านได้ใช้เวลากับการถ่ายรูป หรือเดินชมบรรยากาศที่สวยงามของหมู่บ้านโบราณแห่งนี้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นช่วงบ่ายนำท่านเดินทางสู่อุทยานซงผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อุทยานนี้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ลับของธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นำท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ซ่างไป๋ล่าไห่-เซี่ยไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน้ำเงินเข้ม และน้ำตกธารไข่มุก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่สวยงดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เม้าเสี้ยน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก MAOXIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ เม้าเสี้ยน – เหวินชวน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เขื่อนตูเจียงเอี้ยน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางสู่เมืองเหวินชวนนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวที่เมืองเหวินชวนพิพิธภัณฑ์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 14.28 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2008 เมืองเหวินชวนที่สงบเรียบง่ายแห่งนี้ได้เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 7.8 และได้ปรับค่าขึ้นเป็นแมกนิจูด 7.9 โดยกรุงปักกิ่งที่มีระยะห่างออกไป 1,500 กิโลเมตร และเมืองเซี่ยงไฮ้ที่มีระยะห่างออกไป 1,800 กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางรวมถึงบางจังหวัดในประเทศไทยก็สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี้ สร้างความสูญเสียและความเสียหายให้กับเมืองนี้เป็นอย่างมาก แม้หลังการเกิดแผ่นดินไหวการฟื้นฟูให้เมืองที่เสียหายเกือบจะ100% ดูจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากก็ตาม แต่รัฐบาลจีนได้ทำการบูรณะฟื้นฟูเมืองนี้ขึ้นมาใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม จนทำให้เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกว่าเก่าหลายสิบเท่า โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยของประชาชนเช่น คอนโดที่ทางรัฐบาลจีนได้สร้างขึ้นมาให้ใหม่เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงบ้านเดี่ยวราคาหลายสิบล้านที่ทางรัฐบาลจีนได้สร้างขึ้นให้แทนหลังเก่าที่เสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ จนรัฐบาลจีนได้รับคำยกย่องขอบคุณจากประชาชนทั่วทั้งเมือง โดยทุกบ้านจะมีการเขียนตัวข้อความขอบคุณรัฐบาลไว้ว่า “ขอบคุณพรรคคอมมิวนิสต์ ขอบคุณรัฐบาล” ไม่เพียงแค่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเท่านั้นรัฐบาลยังได้บูรณะถนนทุกสายใหม่เป็นไฮเวย์อย่างดีให้แก่เมืองนี้อีกด้วย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองตูเจียงเอี้ยน ชมเขื่อนตูเจียงเอี้ยนเขื่อนชลประทานโบราณอายุกว่า 2,200 ปี ที่ยังคงสามารถใช้งานได้อย่างดีในปัจจุบันตั้งอยู่บนแม่น้ำหมินเจียงซึ่งเป็นเขตต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียง ในอดีตแม่น้ำหมินเจียงนี้เป็นแม่น้ำมีความเชี่ยวกรากมากทำให้เกิดอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งทำให้ชาวบ้านในเมืองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ไร่นาและปศุสัตว์ต่างเสียหายอยู่บ่อยครั้งจากน้ำในแม่น้ำที่ไหลเอ่อขึ้นมาท่วม ต่อมาเมื่อค.ศ. 256 ข้าหลวงชื่อ หลี่ปิง และบุตรชายได้รวบรวมประชาชนมาช่วยกันสร้างเขื่อนชลประทานแห่งนี้ขึ้น นับตั้งแต่นั้นมาที่ราบลุ่มทางฝั่งตะวันตกของเมืองเฉินตูแห่งนี้นั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานความอุดมสมบูรณ์ของจีนเมืองหนึ่งเลยทีเดียว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS ABCUENTCOTY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ตูเจียงเอี้ยน – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีแพนด้า – เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยม “หลินปิง” หมีแพนด้าชื่อดังจากสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ถูกส่งกลับประเทศจีนเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์ที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าตูเจียงเอี้ยน เมืองตูเจียงเอี้ยนซึ่งเป็นสถานที่เพาะพันธุ์และทดลองเพื่อให้หมีแพนด้าสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หลังจากได้รับการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน เมืองแห่งนี้มีอายุกว่าพันปีเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และยังมีประชากรอาศัยอยู่ เมืองนี้กำลังพัฒนาที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้รับขนานนามว่าเมืองโบราณคู่รักสุดโรแมนติก เป็นแหล่งนัดพบของหนุ่มสาว สถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเติมเต็มความรักยามค่ำคืนของหนุ่มสาวท้องถิ่น ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสกับเสน่ห์ที่น่าหลงใหลของเมืองโบราณแห่งนี้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากการแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังของมณฑลเสฉวน หลังจากจบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE CHENGDU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนัก แต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อย ๆ มากมาย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ อาหารสมุนไพรจีน ** ที่ขึ้นชื่อของเสฉวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ร้านช้อปฯ ที่ต้องรบกวนทุกท่านเข้า คือ หยก, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม หรือตามแต่ละเมืองซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ทุกท่านทราบว่า จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม แวะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info