โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานซุนผิงโกว 6 วัน TG
ที่ตั้ง : เฉิงตู
ราคาเริ่มต้นที่ 25,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตรานี้รวม 
*ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เฉินตู-กรุงเทพฯ / ค่าที่พักโรงแรม 5 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) / ค่าเข้าชมสถานที่ 
*ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ /ค่ากระเช้าขึ้นต้ากู่ปิงชวน/ค่าวีซ่า 4 วันทำการ(พาสปอร์ตไทย) / ค่าภาษีสนามบิน 
*ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ/น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ 
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ นอกเหนือรายการ /ค่าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดท่านละ 30 กก. 
-ทิปบริกรโรงแรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % /ค่าภาษีบริการ 3 % / ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี) 
-ค่าทิป       ไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน เดินทาง 6 วัน  เป็นเงิน 10*6 = 60 หยวน
-คนขับรถ       วันละ 10 หยวน เดินทาง 6 วัน  เป็นเงิน 10*6 = 60 หยวน
-หัวหน้าทัวร์   วันละ 10 หยวน เดินทาง 6 วัน  เป็นเงิน 10*6 = 60 หยวน 

หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการและวันเวลา/เวลาไฟล์ทบินได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ/การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ/ไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) /บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน  เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/นอนห้องละ 3 ท่านราคาเดียวกับพักห้องละ 2 ท่าน ไม่มีการลดราคา

สำรองที่นั่ง  
  ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
  ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

เอกสารในการยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ 
- รูปถ่ายสี 2 x 1.8นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรงเห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟันและไม่ใส่เสื้อสีขาว
- สำเนาทะเบียนบ้าน  - ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (ถ้ามี)
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
- นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา
- กรณีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือให้ความยิมยอมการเดินทางด้วย

เงื่อนไขการยกเลิก  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายบางส่วนเพราะกรุ๊ปช่วงเทศกาลต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว,สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ 
- ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-   การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
มี.ค. 21 – 26 มี.ค. 60
25,900.-
เม.ย. 4 – 9, 18 – 23, 25 - 30 เม.ย. 60
29,900.-
สงกรานต์ 13 – 18 เม.ย. 60
32,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – เฉินตู – เม้าเสี้ยน
08.30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย [TG] โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.15 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 618
14.25 น.
ถึงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุด ของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่ , ทิเบต , เมี้ยว , หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเอง และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองเม้าเสี้ยน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากเฉินตูประมาณ 161 กม. เป็นเมืองระหว่างทางที่จะเดินทางเข้าสู่จิ่วจ้ายโกว ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศสองข้างทาง ชมวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ MAOXIAN INTER HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง เม้าเสี้ยน – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย “ต๋ากู่ปิงชวน” ถือได้ว่าเป็นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบใดใดบนโลกมนุษย์ จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 5,286 เมตรเป็นภูผาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูกที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงามฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตาดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก จากนั้นนำท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลำธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเลสาบที่ถือได้ว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในอุทยานแห่งนี้ “ทะเลสาบต๋ากู่” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบน้ำมนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่องเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทะเลสาบนามูแห่งนี้จะทำให้เรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจคลายลงหรือต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวังดั่งใจหมาย ทำให้ทะเลสาบนี้ถือเป็นทะเลสาบที่มีความสำคัญยิ่งนัก มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปีผ่านมา น้ำทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยกที่จมอยู่ก้นแม่น้ำ ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งที่ดูแล้วคล้ายดั่งยืนอยู่ในยุโรปไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเม้าเสี้ยน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ MAOXIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเชียง – อุทยานซงผิงโกว 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณของเผ่าเชียง ชมพิธีเปิดเมืองต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยกษัตริย์ของเผ่าเชียง พร้อมร่วมการละเล่นต่างๆ ของชนเผ่าเชียง หมู่บ้านแห่งนี้รัฐบาลจีนได้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 400 ล้านหยวน (หรือประมาณ 2,200 ล้านบาท) เป็นหมู่บ้านที่รักษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่งดงามของเผ่าเชียงชนกลุ่มน้อยเผ่าโบราณแห่งมณฑลเสฉวน ที่ยังคงมีวัฒนธรรมกษัตริย์อยู่ จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในวังเผ่าเชียง พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ของเผ่าเชียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านได้ใช้เวลากับการถ่ายรูป หรือเดินชมบรรยากาศที่สวยงามของหมู่บ้านโบราณแห่งนี้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นช่วงบ่ายนำท่านเดินทางสู่อุทยานซงผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อุทยานนี้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ลับของธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นำท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ซ่างไป๋ล่าไห่-เซี่ยไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน้ำเงินเข้ม และน้ำตกธารไข่มุก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่สวยงดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เม้าเสี้ยน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก MAOXIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ เม้าเสี้ยน – เหวินชวน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เขื่อนตูเจียงเอี้ยน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางสู่เมืองเหวินชวนนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวที่เมืองเหวินชวนพิพิธภัณฑ์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 14.28 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2008 เมืองเหวินชวนที่สงบเรียบง่ายแห่งนี้ได้เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 7.8 และได้ปรับค่าขึ้นเป็นแมกนิจูด 7.9 โดยกรุงปักกิ่งที่มีระยะห่างออกไป 1,500 กิโลเมตร และเมืองเซี่ยงไฮ้ที่มีระยะห่างออกไป 1,800 กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางรวมถึงบางจังหวัดในประเทศไทยก็สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี้ สร้างความสูญเสียและความเสียหายให้กับเมืองนี้เป็นอย่างมาก แม้หลังการเกิดแผ่นดินไหวการฟื้นฟูให้เมืองที่เสียหายเกือบจะ100% ดูจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากก็ตาม แต่รัฐบาลจีนได้ทำการบูรณะฟื้นฟูเมืองนี้ขึ้นมาใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม จนทำให้เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกว่าเก่าหลายสิบเท่า โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยของประชาชนเช่น คอนโดที่ทางรัฐบาลจีนได้สร้างขึ้นมาให้ใหม่เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงบ้านเดี่ยวราคาหลายสิบล้านที่ทางรัฐบาลจีนได้สร้างขึ้นให้แทนหลังเก่าที่เสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ จนรัฐบาลจีนได้รับคำยกย่องขอบคุณจากประชาชนทั่วทั้งเมือง โดยทุกบ้านจะมีการเขียนตัวข้อความขอบคุณรัฐบาลไว้ว่า “ขอบคุณพรรคคอมมิวนิสต์ ขอบคุณรัฐบาล” ไม่เพียงแค่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเท่านั้นรัฐบาลยังได้บูรณะถนนทุกสายใหม่เป็นไฮเวย์อย่างดีให้แก่เมืองนี้อีกด้วย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองตูเจียงเอี้ยน ชมเขื่อนตูเจียงเอี้ยนเขื่อนชลประทานโบราณอายุกว่า 2,200 ปี ที่ยังคงสามารถใช้งานได้อย่างดีในปัจจุบันตั้งอยู่บนแม่น้ำหมินเจียงซึ่งเป็นเขตต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียง ในอดีตแม่น้ำหมินเจียงนี้เป็นแม่น้ำมีความเชี่ยวกรากมากทำให้เกิดอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งทำให้ชาวบ้านในเมืองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ไร่นาและปศุสัตว์ต่างเสียหายอยู่บ่อยครั้งจากน้ำในแม่น้ำที่ไหลเอ่อขึ้นมาท่วม ต่อมาเมื่อค.ศ. 256 ข้าหลวงชื่อ หลี่ปิง และบุตรชายได้รวบรวมประชาชนมาช่วยกันสร้างเขื่อนชลประทานแห่งนี้ขึ้น นับตั้งแต่นั้นมาที่ราบลุ่มทางฝั่งตะวันตกของเมืองเฉินตูแห่งนี้นั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานความอุดมสมบูรณ์ของจีนเมืองหนึ่งเลยทีเดียว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS ABCUENTCOTY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ตูเจียงเอี้ยน – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีแพนด้า – เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยม “หลินปิง” หมีแพนด้าชื่อดังจากสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ถูกส่งกลับประเทศจีนเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์ที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าตูเจียงเอี้ยน เมืองตูเจียงเอี้ยนซึ่งเป็นสถานที่เพาะพันธุ์และทดลองเพื่อให้หมีแพนด้าสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หลังจากได้รับการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน เมืองแห่งนี้มีอายุกว่าพันปีเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และยังมีประชากรอาศัยอยู่ เมืองนี้กำลังพัฒนาที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้รับขนานนามว่าเมืองโบราณคู่รักสุดโรแมนติก เป็นแหล่งนัดพบของหนุ่มสาว สถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเติมเต็มความรักยามค่ำคืนของหนุ่มสาวท้องถิ่น ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสกับเสน่ห์ที่น่าหลงใหลของเมืองโบราณแห่งนี้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากการแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังของมณฑลเสฉวน หลังจากจบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE CHENGDU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนัก แต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อย ๆ มากมาย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ อาหารสมุนไพรจีน ** ที่ขึ้นชื่อของเสฉวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ร้านช้อปฯ ที่ต้องรบกวนทุกท่านเข้า คือ หยก, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม หรือตามแต่ละเมืองซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ทุกท่านทราบว่า จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม แวะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info