ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ซัวเถา เยี่ยมญาติ 5 วัน CZ
ที่ตั้ง : ซัวเถา
ราคาเริ่มต้นที่ 25,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
* ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ/  ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  
* อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
* ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
× ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
× ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
× ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน//ท่าน /วัน    
× ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน//ท่าน /วัน
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน  /ท่าน/วัน 
× ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข ได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าของผู้ใหญ่
1.หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รูปถ่ายหน้าตรงต้องเห็นใบหู ไม่ยิ้ม ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว รูปสี ขนาด 2 นิ้วx 1.8 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **
  
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เขียน เบอร์โทรศัพท์ลงในสำเนาทะเบียน หรือ จะกรอก แบบฟอร์ม เอกสารในการยื่นวีซ่าจีน

เอกสารเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงอายุ 18 ปี ที่จะต้องใช้ยื่นวีซ่าจีน
1. พาสพอร์ตเล่มจริง มีอายุใช้งาน  6 เดือน   รูปถ่าย สี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
2. สำเนาสูติบัตร (ใบกิด ) (เด็กอายุ 7  - 18 ปี ) สูติบัตรเล่มจริง ( เด็กทารก- 6 ปี )
3. หนังสือรับรองของเขต ให้รับรองลูก 
3.1  กรณีพ่อเด็กเดินทางไปกับลูก  แม่เด็กไม่ได้ไปด้วย  คุณแม่เด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
3.2  กรณีแม่เด็กเดินทางไปกับลูก  พ่อเด็กไม่ได้ไปด้วย   คุณพ่อเด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง
3.3  กรณีพ่อและแม่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับลูก  คุณพ่อและคุณแม่ต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
5. สำเนาทะเบียนบ้าน+ สำเนาบัตรประชาชน (ของพ่อและแม่เด็ก )
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาบัตรนักเรียน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท 
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน 
3. การยกเลิก      
              3.1  กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่คืนเงินค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้น )
              3.2  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 10,000 บาท 
   3.3  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
    3.4  ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. กรณีที่กกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องมีการการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศด้วยกรณีข้างต้นไม่อาจขอคืนเงินได้
6. กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
ต.ค. - ธ.ค. 17 - 21 ต.ค., 2 - 6, 9 - 13, 16 - 20, 23 - 27 พ.ย., 7 - 11, 14 - 18 ธ.ค. 60
25,900.-
ปีใหม่ 28 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61
27,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – เจียหยาง (สนามบินใหม่) – ซัวเถา
08.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอินให้กับท่าน
11.30 น.
เหินฟ้าสู่ เจียหยาง (สนามบินใหม่) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 8356
15.20 น.
ถึง สนามบินเจียหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าซัวเถา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ซัวเถา - แปะฮวยเจียม - เฮี่ยงบู๋ซัว – ไต่ฮงกง - ซัวเถา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปนมัสการเจ้าแม่แปะฮวยเจียม กิ้วเทียน เนี๊ย เนี๊ย วัดแปะฮวยเจียม เป็นที่นับถือของชาวแต้จิ๋วเป็นอย่างมาก องค์เจ้าแม่มีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวเมืองแต้จิ๋วให้ความนับถือ หลังจากนั้นนำท่านไปอำเภอ เก๊กเจียะ ไปนมัสการ เอี่ยงบู๋ซัว เจ้าพ่อเสือ ซึ่งได้รับความบริการเคารพศรัทธาจากชาวจีนในไทยอย่างมากซึ่งเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ซึ่งชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่ง สำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องเข้านมัสการสักครั้งหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่หลังนมัสการที่เอี่ยงบู๊ซัวนี้แล้วกลับมาก็จะทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตจึงทำให้เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนโพ้นทะเล และชาวจีนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สุสานไต่ฮงกง สุสานแห่งนี้เป็นเนื้อนาบุญของปอเต็กตึ้ง เป็นต้นกำเนิดที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่านในอดีต ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะที่ซ่อมแซมจากการร่วมใจกัน บริจาคของชาวจีนและชาวไทย จนมีความใหญ่โตและสวยงาม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีการใช้รถ ต่างคนต่างเยี่ยมญาติตนเอง) กลับมาพัก HAPPY HOTEL
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร อิสระ ทุก ๆ ท่าน ต่างคนต่างไปเยี่ยมญาติของตนเอง
กลางวัน
อาหารกลางวันอิสระ
ค่ำ
อาหารค่ำอิสระ ทุก ๆ ท่าน ต่างคนต่าง เดินทางกลับมาพักที่ HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ซัวเถา - ไฮตังม่า- เมืองแต้จิ๋ว - วัดไคง้วนหยี่ – นั่งรถกอล์ฟ ชมเมือง ถนนโบราณ – เจี่ยหยาง – เจี่ยหยางโหลว - จตุรัสเสวกง – เฉินหวังเมี่ยว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านนมัสการ ไฮตังม่า หรือเจ้าแม่ทับทิมที่ชาวซัวเถาให้ความ นับถือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางไปเมืองแต้จิ๋ว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน อาหารเจเลิศรส หลังอาหารนำท่านไหว้พระใหญ่ที่วัดไคง้วนหยี่ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณของชาวแต้จิ๋ว พร้อมชมตำหนักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ จากนั้นให้ท่านได้นั่งรถกอล์ฟ ชมเมืองเก่าที่ชาวบ้านยังคงอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน พรัอมชม ถนนโบราณ PAI FANG JIE จากนั้นนำท่านชม กำแพงโบราณ ในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งรัฐบาลแต้จิ๋วได้อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ผ่านชมสะพานโบราณ เซียงจื่อ (สะพานวัวคู่) สร้างโดยเศรษฐีชาวจีนที่ไปทำธุรกิจที่ฮ่องกงแล้วร่ำรวยขึ้นมาจึงกลับมาบูรณะซ่อมแซมให้อย่างสวยงามสมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เจี่ยหยาง นำท่านสู่เมือง เจี่ยหยาง นำท่านชม เจียหยางโหลว ซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าเมืองเจียหยาง ซึ่งสร้างเลียนแบบในประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสเสวกง ที่เป็นพื้นที่ สำหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองเจียหยาง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เฉิงหวังเมี่ยว
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พิเศษสุด อาหารซีฟูด หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HEFENG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เจียหยาง – กรุงเทพฯ
เช้า
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเจียหยาง
08.25 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 8355
10.30 น.
กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info