โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
ซัวเถา เยี่ยมญาติ 5 วัน CZ
ที่ตั้ง : ซัวเถา
ราคาเริ่มต้นที่ 25,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
* ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ/  ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  
* อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
* ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
× ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
× ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
× ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน//ท่าน /วัน    
× ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน//ท่าน /วัน
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน  /ท่าน/วัน 
× ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3% 

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข ได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าของผู้ใหญ่
1.หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รูปถ่ายหน้าตรงต้องเห็นใบหู ไม่ยิ้ม ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว รูปสี ขนาด 2 นิ้วx 1.8 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **
  
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เขียน เบอร์โทรศัพท์ลงในสำเนาทะเบียน หรือ จะกรอก แบบฟอร์ม เอกสารในการยื่นวีซ่าจีน

เอกสารเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงอายุ 18 ปี ที่จะต้องใช้ยื่นวีซ่าจีน
1. พาสพอร์ตเล่มจริง มีอายุใช้งาน  6 เดือน   รูปถ่าย สี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
2. สำเนาสูติบัตร (ใบกิด ) (เด็กอายุ 7  - 18 ปี ) สูติบัตรเล่มจริง ( เด็กทารก- 6 ปี )
3. หนังสือรับรองของเขต ให้รับรองลูก 
3.1  กรณีพ่อเด็กเดินทางไปกับลูก  แม่เด็กไม่ได้ไปด้วย  คุณแม่เด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
3.2  กรณีแม่เด็กเดินทางไปกับลูก  พ่อเด็กไม่ได้ไปด้วย   คุณพ่อเด็กต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง
3.3  กรณีพ่อและแม่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับลูก  คุณพ่อและคุณแม่ต้องไปที่เขตทำหนังสือรับรอง 
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
5. สำเนาทะเบียนบ้าน+ สำเนาบัตรประชาชน (ของพ่อและแม่เด็ก )
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาบัตรนักเรียน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท 
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน 
3. การยกเลิก      
              3.1  กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่คืนเงินค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้น )
              3.2  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 10,000 บาท 
   3.3  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
    3.4  ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. กรณีที่กกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องมีการการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศด้วยกรณีข้างต้นไม่อาจขอคืนเงินได้
6. กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

 
 
เดือน กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มที่
มี.ค. - มิ.ย. 22 - 26 มี.ค., 26 - 30 เม.ย., 24 - 28 พ.ค., 7 - 11, 14 - 18, 21 - 25 มิ.ย. 60
25,900.-
ตรุษจีน 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 60
31,900.-
วันหยุดพิเศษ 5 - 9 เม.ย., 3 - 7, 10 - 14 พ.ค. 60
26,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – เจียหยาง (สนามบินใหม่) – ซัวเถา
11.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอินให้กับท่าน
14.40 น.
เหินฟ้าสู่ เจียหยาง (สนามบินใหม่) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 8356
18.25 น.
ถึง สนามบินเจียหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าซัวเถา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ซัวเถา - แปะฮวยเจียม - เฮี่ยงบู๋ซัว – ไต่ฮงกง - ซัวเถา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปนมัสการเจ้าแม่แปะฮวยเจียม กิ้วเทียน เนี๊ย เนี๊ย วัดแปะฮวยเจียม เป็นที่นับถือของชาวแต้จิ๋วเป็นอย่างมาก องค์เจ้าแม่มีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวเมืองแต้จิ๋วให้ความนับถือ หลังจากนั้นนำท่านไปอำเภอ เก๊กเจียะ ไปนมัสการ เอี่ยงบู๋ซัว เจ้าพ่อเสือ ซึ่งได้รับความบริการเคารพศรัทธาจากชาวจีนในไทยอย่างมากซึ่งเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ซึ่งชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่ง สำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องเข้านมัสการสักครั้งหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่หลังนมัสการที่เอี่ยงบู๊ซัวนี้แล้วกลับมาก็จะทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตจึงทำให้เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนโพ้นทะเล และชาวจีนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สุสานไต่ฮงกง สุสานแห่งนี้เป็นเนื้อนาบุญของปอเต็กตึ้ง เป็นต้นกำเนิดที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่านในอดีต ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะที่ซ่อมแซมจากการร่วมใจกัน บริจาคของชาวจีนและชาวไทย จนมีความใหญ่โตและสวยงาม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีการใช้รถ ต่างคนต่างเยี่ยมญาติตนเอง) กลับมาพัก HAPPY HOTEL
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร อิสระ ทุก ๆ ท่าน ต่างคนต่างไปเยี่ยมญาติของตนเอง
กลางวัน
อาหารกลางวันอิสระ
ค่ำ
อาหารค่ำอิสระ ทุก ๆ ท่าน ต่างคนต่าง เดินทางกลับมาพักที่ HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ซัวเถา - ไฮตังม่า- เมืองแต้จิ๋ว - วัดไคง้วนหยี่ – นั่งรถกอล์ฟ ชมเมือง ถนนโบราณ – เจี่ยหยาง – เจี่ยหยางโหลว - จตุรัสเสวกง – เฉินหวังเมี่ยว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านนมัสการ ไฮตังม่า หรือเจ้าแม่ทับทิมที่ชาวซัวเถาให้ความ นับถือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางไปเมืองแต้จิ๋ว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน อาหารเจเลิศรส หลังอาหารนำท่านไหว้พระใหญ่ที่วัดไคง้วนหยี่ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณของชาวแต้จิ๋ว พร้อมชมตำหนักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ จากนั้นให้ท่านได้นั่งรถกอล์ฟ ชมเมืองเก่าที่ชาวบ้านยังคงอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน พรัอมชม ถนนโบราณ PAI FANG JIE จากนั้นนำท่านชม กำแพงโบราณ ในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งรัฐบาลแต้จิ๋วได้อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ผ่านชมสะพานโบราณ เซียงจื่อ (สะพานวัวคู่) สร้างโดยเศรษฐีชาวจีนที่ไปทำธุรกิจที่ฮ่องกงแล้วร่ำรวยขึ้นมาจึงกลับมาบูรณะซ่อมแซมให้อย่างสวยงามสมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เจี่ยหยาง นำท่านสู่เมือง เจี่ยหยาง นำท่านชม เจียหยางโหลว ซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าเมืองเจียหยาง ซึ่งสร้างเลียนแบบในประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสเสวกง ที่เป็นพื้นที่ สำหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองเจียหยาง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เฉิงหวังเมี่ยว
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พิเศษสุด อาหารซีฟูด หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIAYANG GOLDEN LEAF HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เจียหยาง – กรุงเทพฯ
เช้า
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเจียหยาง
08.25 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 8355
10.30 น.
กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info