ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
มอสโคว์ ซากอส 6 วัน EY
ที่ตั้ง : มอสโก
ราคาเริ่มต้นที่ 36,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม
* ค่าห้องพักโรงแรมสำหรับห้องมาตรฐานในโปรแกรม(ห้องTwin)
* ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินTurkmenistan Airlines (T5)ชั้นEconomy Class
* ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในโปรแกรม
* ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว
* ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
* ค่ายานพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว รวมถึงค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน หรือค่าจอดรถ
* ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการท่องเที่ยว สูงสุด1ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน 

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ และค่าการใช้บริการพิเศษอื่นๆ
- ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าทำพาสปอร์ต
- ค่าทำวีซ่าของคนต่างชาติ หรือ ค่าทำวีซ่าแบบพิเศษต่างๆ
- ค่ายานพาหนะพิเศษอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ม้า, รถม้า ฯลฯเป็นต้น
- ค่าทิป 5USD/วัน/คน

การชำระค่าทัวร์:
มัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยว และเมนูอาหารหรือร้านอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหาเช่น นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว
*การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดในกรุ๊ปทัวร์ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศนั้นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินในทุกกรณี

ทางบริษัทมีประกันอุบัติเหตุให้ที่นั่งละ 1,000,000 บาท
 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
มิ.ย. - ก.ค. 8 - 13 มิ.ย., 13 - 18 ก.ค. 60
36,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ - กรุงอาบูดาบี
15.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารเช็คอิน
18.05 น.
ออกเดินทางสู่กรุงอาบูดาบี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways (EY) เที่ยวบินที่ EY405
22.05 น.
เดินทางถึงกรุงอาบูดาบี้ เพื่อรอต่อไฟล์ทไปยังกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
วันที่สอง กรุงอาบูดาบี้ - กรุงมอสโคว์
02.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน Etihad Airways (EY) เที่ยวบินที่ EY65
07.15 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดอโดโวในกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองมอสโคว์โดยรถโค้ชปรับอากาศ กรุงมอสโคว์เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศและเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลายกรุงมอสโคว์นั้นก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่สแปร์โรว์ฮิลล์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวกรุงมอสโคว์ที่สวยงามที่สุด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ซึ่ง ก่อสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเลนินอันงดงามและเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงมอสโคว์ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากนั้นนำท่านสู่พระราชวังเครมลิน ความน่าสนใจของเครมลินเริ่มขึ้นตั้งแต่ป้อมประตู โดยรอบเครมลินนี้จะมีป้อมหรือหอคอยอยู่ทั้งหมด 20 แห่ง ป้อมแต่ละ ป้อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ความสูงของป้อม การตกแต่ง เช่นบางป้อมมีดาวแดงประดับอยู่บนยอด บางป้อมทำเป็นหอนาฬิกา ท่านจะได้ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1586 ว่ากันว่าเป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักถึง 40 ตัน ด้วยกัน แถมด้านหน้าปืนใหญ่ยังมีลูกกระสุนตั้งซ้อนกันอยู่ด้านหน้า 4 ลูกโดยแต่ละลูกก็หนักถึง1ตัน ทีเดียว จากนั้นชมระฆังของพระเจ้าซาร์ ซึ่งนับเป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกเช่นกัน ระฆังนี้น้ำหนักกว่า 200 ตัน และมีลวดลายสวยงามบน ตัวระฆัง แต่น่าเสียดายที่ระฆังนี้ยังไม่เคยมีเสียงหรือไม่เคยถูกใช้สักครั้ง เพราะในขั้นตอนการหล่อยังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์ ตัวระฆังยังอยู่ในเตาหล่อใต้ดิน ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นภายในเครมลิน หลังจากเพลิงสงบน้ำที่ใช้ดับไฟได้ซึมลงไปในเตา อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ระฆังร้าวและแตกออกมา ซึ่งเฉพาะส่วนที่แตกออกมานั้นมีน้ำหนักมากถึง 11ตันเลยทีเดียว นำท่านชมส่วนของพระบรมมหาราชวังซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวังเครมลินถือเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในเครมลิน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ จัตุรัสแดง หรือ Red square จตุรัสใจกลางกรุงมอสโคว์ที่รายล้อมไปด้วยสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจอยู่มากมาย อาทิเช่น มหาวิหารเซนต์บาซิลที่มีสีสันสดใสราวกับลูกกวาด หอนาฬิกาขนาดใหญ่ ของพระราชวังเครมลิน ห้างกูม ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซียที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยโซเวียต ซึ่งมีความสวยงามแปลกตาด้วยสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของโซเวียต และอื่นๆที่น่าสนใจในบริเวณจตุรัสแดงแห่งนี้
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก Best Western Vega หรือเทียบเท่า
วันที่สาม มอสโคว์ - ซากอส - แวเดนฮา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์กาแยฟโปรสาตซึ่งตั้งชื่อตามนักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาท ที่เดินทางมาแสวงบุญจนถึงเมืองนี้ ตามตำนานเชื่อว่านักบุญเซอร์กาแยฟ โปรสาตมีพลังพิเศษสามารถรักษาคนที่เจ็บป่วยให้หายเป็นปกติได้ และยังสามารถให้พรเพื่อให้ทหารที่จะไปรบได้รับชัยชนะกลับมาได้อีกด้วย ซึ่งเมืองนี้มีชื่อเดิมว่าซากอสเมืองนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคว้นมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 15-18 อีกทั้งยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำไข่ปลาคาร์เวียร์อีกด้วย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และศิลปะแห่งเมืองเซอร์กาแยฟโปรสาต สถานที่จัดแสดงศิลปะต่างที่งดงามจากในอดีตของเมืองนี้ อีกทั้งยังบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตที่รุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันให้ท่านได้ทราบอีกด้วย นำท่านชมโบสถ์โฮลี่ทรีนิตี้โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้มีลักษณะเป็นรูปโดมหัวหอมสีทอง ภายในโบสถ์มีโลงศพแก้วที่บรรจุกระดูกของนักบุญเซอร์กาแยฟโปรสาตที่ชาวเมืองให้ความศรัทธาตั้งอยู่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ก่อนกลับเข้าสู่ตัวเมืองมอสโคว์นำท่านแวะเข้าชม แวเดนฮา ซึ่งเป็นพาวิลเลี่ยนที่ได้ รวบรวมสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างไว้ให้ท่านได้เดินชมและ ถ่ายรูปสวยๆอย่างจุใจ โดยภายในแวเดนฮาจะมีแปลงดอกไม้ที่สวยงามขนาดใหญ่ ประติมากรรมน้ำพุสุดอลังการ รูปปั้นสตาลิน เครื่องบินพาณิชสมัยโซเวียต รวมถึงกระสวยอวกาศในยุคแรกๆ และอิ่นๆที่น่าสนใจและเปลกตาอีกมากมาย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับสู่กรุงมอสโคว์
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Vega หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ มอสโคว์ - รถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ล่องเรือแม่น้ำมัสกวา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีการจัดระบบรถไฟใต้ดินที่ดีที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีสถานีรถไฟใต้ดินที่ได้รับการยอมรับว่า สวยงามที่สุดในโลกอีกด้วยโดยพัฒนาการขั้นสูงสุดของสถาปัตยกรรมภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์ก็คือกลุ่มสถานีถูกสร้างขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง สถาปัตยกรรมที่ปรากฏภายในกลุ่มสถานีนี้คือการสะท้อนถึงเหตุการณ์การรวมชาติโซเวียตและเป็นการนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมจากอารยธรรมโบราณที่แสดงถึงความเจริญทางศิลปะวิทยาการมาเป็นสื่อสะท้อนถึงชัยชนะและความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตจากนั้นนำท่านสู่ ถนนอารบัตถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในประวัติเมืองมอสโก บันทึกว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งหนึ่งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยกษัตริย์อีวานจอมโหด ถนนสายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของตำรวจลับ ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 เป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ พอมาถึงศตวรรษที่ 20 มีการสร้างตึก 2 ชั้นและ 3 ชั้นดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน ปี 1917 ตึกเหล่านี้ใช้เป็นอพาร์ทเมนท์ที่อยู่ร่วมกันหลายครอบครัวของชนชั้นกรรมกร แต่พอมาถึงสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นที่ย่านพักของเกิดมีชนชั้นใหม่ นั่นก็คือ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ประมาณปี 1985 ถนนอารบัตได้กลายเป็นถนนคนเดิน ต่อมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รู้จัก และคึกคักที่สุด เพราะเป็นแหล่งชุมนุมศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) ตั้งอยู่ที่เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโก สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า Alexander ที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ในสมัยของสตาลินเคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย จากนั้นนำท่านสู่ท่าเทียบเรือแม่น้ำมัสกวาใจกลางกรุงมอสโคว์เพื่อล่องเรือชมวิวเมืองมอสโคว์
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Vega หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า กรุงมอสโคว์ - กรุงอาบูดาบี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่สนามบินโดโมเดโดโว เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
12.40 น.
ออกเดินทางสู่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways (EY) เที่ยวบินที่ EY68
19.00 น.
ถึงกรุงอาบูดาบี เพื่อรอต่อไฟล์ทกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
23.40 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Etihad Airways (EY) เที่ยวบินที่ EY406
วันที่หก กรุงอาบูดาบี - สุวรรณภูมิ
08.55 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info