ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ดูไบ ไฮโซ 6 วัน TG
ที่ตั้ง : ดูไบ
ราคาเริ่มต้นที่ 99,900 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม
* ค่าห้องพักโรงแรมสำหรับห้องมาตรฐานในโปรแกรม(ห้องTwin)
* ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Airways International(TG)ชั้นEconomy Class 
* ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในโปรแกรม
* ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว(ถ้ามี) 
* ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
* ค่ายานพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว รวมถึงค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน หรือค่าจอดรถ
* ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการท่องเที่ยว 

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ และค่าการใช้บริการพิเศษอื่นๆ
- ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าทำพาสปอร์ต
- ค่าทำวีซ่าของคนต่างชาติ หรือ ค่าทำวีซ่าแบบพิเศษต่างๆ
- ค่ายานพาหนะพิเศษอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ม้า, รถม้า, Limousineโรงแรม ฯลฯเป็นต้น
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,หัวหน้าทัวร์ 3USD/วัน

เอกสารสำหรับประกอบการยื่นขอวีซ่า
• หนังสือเดินทาง ที่มีอายุมากกว่า 8 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
• รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
**สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น**
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 8 วันทำการไม่รวมเสาร์-อาทิตย์

 เงื่อนไขการให้บริการ: มัดจำท่านละ50,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยว และเมนูอาหารหรือร้านอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหาเช่น นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว
*การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดในกรุ๊ปทัวร์ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศนั้นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินในทุกกรณี

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ค. - ส.ค. 21 - 26 ก.ค., 11 - 16 ส.ค. 60
99,900
Business Class
139,000
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - นครดูไบ
13.30 น.
คณะทัวร์คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 แถว “D” เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารเช็คอิน
16.20 น.
ออกเดินทางสู่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG517
20.30 น.
ถึงสนามบินนครดูไบ หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ตัวเมืองของนครดูไบ โดยดูไบเป็นรัฐที่ ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งอยู่บนจุดตัดผ่านระหว่างทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย ดูไบเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองที่รวดเร็วมาก โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่กำลังมองหาดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่แตกต่าง กิจกรรมความสนุกและความคุ้มค่าที่ได้รับ ดูไบมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนื่องจากมีประชากรหลายชนชาติ จึงทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีสีสันแห่งหนึ่งในภูมิภาค
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Al Barsha หรือเทียบเท่า
วันที่สอง นครดูไบ - หาดจูไมราห์ - เดอะปาล์ม - Atlantis the palm - ซาฟารี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปสวยๆกับตึกโรงแรมบรุจ อัลอาหรับ ที่หาดจูเมราห์ ซึ่งบริเวณหาดจูเมราห์นี้เป็นจุดที่ดีที่สุดในการถ่ายรูปสวยๆกับตึกทรงใบเรืออันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของนครดูไบ จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟลอยฟ้าสู่ โรงแรมดิแอทแลนติส (Atlantis the Palm) โรงแรมหรู ที่ตั้ง อยู่บนเกาะเทียมรูปต้นปาล์ม “ปาล์ม จูเมราห์” โดย ชื่อโรงแรมและรูปแบบสถาปัตยกรรมได้แรงบันดาลใจจากตำนานทวีปที่หายสาบสูญ-แอตแลนติส ซึ่งผสานเข้ากับสไตล์อาหรับพื้นเมือง ตัวโรงแรมสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่สีชมพู เป็นแท่งสูงถึง 46 ชั้น 2 แท่ง โดยแบ่งเป็น 28 ชั้นสำหรับห้องพักแขกระดับหรู และ 18 ชั้นสำหรับแขกทั่วไป ซึ่งตึกทั้งสองจะเชื่อมเข้าหากันด้วยซุ้มสะพานโค้ง ไม่เพียงมีห้องพักที่หรูหราและหาดทรายส่วนตัว หากยังมีสวนน้ำ, ดอลฟิน เบย์ (สำหรับโชว์ปลาโลมา) ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการเปิดโอกาสให้ว่ายน้ำเล่นกับบรรดาปลาโลมา, อควาเรียมขนาดมหึมา, ศูนย์ดำน้ำ, จุดชมวิวใต้น้ำ ฯลฯ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านกลับสู่ที่พักเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมผจญภัยในทะเลทราย Dune Safari ในช่วงบ่ายโดยจะเดินทางโดยรถ 4 WD ตะลุยไปบนเนินทรายที่ทั้งสูงและต่ำสลับกันไป เล่นสกีทะเลทรายท้าทายประสบการณ์หวาดเสียว สนุกสนานกับการขี่อูฐ หลังจากนั้นสัมผัสกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินตัดกับเนินทรายที่สวยงามและแสนโรแมนติก จากนั้นนำท่านสู่ซาฟารีแคมป์กลางทะเลทรายให้ท่านได้ชื่นชมวิถีชีวิตในแบบเบดูอินพื้นเมือง พร้อมทั้งทำกิจกรรมต่างๆที่ทางแคมป์จัดให้ไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดพื้นเมือง หรือการเพ้นท์ลวดลายต่างๆลงบนร่างกาย (กิจกรรมขึ้นอยู่กับทางแคมป์จัด)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำแบบบาร์บีคิว ณ แคมป์สไตล์อาหรับกลางทะเลทราย หลังอาหารนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Al Barsha หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ขึ้นชมวิวชั้น 124 ตึกบรุจ คาลิฟา - ดูไบมอลล์ - ชมน้ำพุเต้นระบำ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่ตึก บรุจ คาลิฟา ปัจจุบันถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงทั้งสิ้น 828 เมตร และมีขนาดใหญ่กว่าตึกเอ็มไพร์ของอเมริกา เกือบ 2 เท่า ตัวตึกนี้ชั้นมีทั้งหมด 160 ชั้นภายในตัวตึกยังมีการติดตั้งลิฟท์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกคือ 64 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตึกแห่งนี้ถูกออกแบบโดยทีมสถาปนิกจาก Skidmore, Owings & Merrill โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 5ปี และใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง1,500ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 54,000 ล้านบาท นำท่านขึ้นขมวิวนครดูไบจากชั้นที่ 124 ของตึกที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านสู่ห้าง ดูไบมอลล์ (Dubai Mall) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในดูไบ มีร้านค้ากว่า 1,200 ร้าน ซึ่งรวมถึงร้านทองคำและอัญมณี 220 ร้าน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 160 ร้าน ซูเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง ศูนย์จำหน่ายอาหารออร์แกนิก 1 แห่ง รวมถึงเชนห้างดังระดับโลกอีก 2 แห่ง ได้แก่ Galeries Lafayette และ Bloomingdale’s นอกจากร้านค้าปลีกแบรนด์ดังจากทั่วโลก อาทิ Waitrose และ Hamleys ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในตะวันออกกลางแล้ว เดอะ ดูไบ มอลล์ ยังมีจุดสนใจอีกมากมาย ทั้งตลาดซื้อขายทองคำ ลานสเก็ตน้ำแข็งมาตรฐานโอลิมปิก ไปจนถึงศูนย์รวมแฟชั่น นอกจากนั้นเดอะ ดูไบ อควาเรียม แอนด์ ดิสคอฟเวอรี่ เซ็นเตอร์ (The Dubai Aquarium & Discovery Center) ยังได้รับความสนใจจากทั่วโลกจากการทำสถิติ “ตู้กระจกอะคริลิกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ด้วย (ให้ท่านใช้เวลาตามอัธยาศัยภายในดูไบมอลล์และอิสระอาหารกลางวัน) จากนั้นนำท่านออกมาชม การแสดงน้ำพุเต้นระบำ ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตาที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟาบริเวณศูนย์การค้าดูไบมอลล์ ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นศูนย์กลางของเมืองดูไบ ซึ่งถูกรายล้อมไปด้วยตึกที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ดูไบมอลล์ เบิร์จคาลิฟา หรือ หอคอยคาลิฟา น้ำพุนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ของดูไบ โดยน้ำพุนั้นมีความยาว 900 ฟุต หรือ 275 เมตร ซึ่งใหญ่กว่าสนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถพ่นน้ำได้ครั้งละ 22,000 แกลลอน (83,000 ลิตร) และความสูงของการพ่นน้ำในแต่ละครั้งนั้นสูง ประมาณ 240 ฟุต หรือเทียบเท่ากับตึกสูงประมาณ 50 ชั้น น้ำพุแห่ง ดูไบ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นกว่า 7.2 พันล้านบาท (AED 800 ล้าน) รวมค่าก่อสร้างทะเลสาปขนาด 30 เอเคอร์ (75.8 ไร่) สำหรับการแสดงของน้ำพุนั้น จะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 24.00 น. โดยเว้นช่วง ทุกๆ 30 นาที
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Al Barsha หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ อาบูดาบี - สุเหร่าหลวง - เฮอริเทจ วิลเลจ - Burj Al Arab
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของ U.A.E. นครที่ได้รับสมญาว่าเป็น GARDEN OF GULF ความเขียวขจีของตัวเมือง นำท่านเข้าชม สุเหร่าหลวง ของเมืองหลวงอาบูดาบี (SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE) ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกและเป็นสุเหร่าประจำเมืองของท่านชีคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคตการก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี ผ่านชม โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ (EMIRATPALACE HOTEL) โรงแรมสุดหรูที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากที่สุดในโลกโดยใช้ งบประมาณมากถึง 96,000 ล้านบาทยังใช้เงิน ทองและหินอ่อนเป็นวัสดุในการก่อสร้างนอกจากนั้นยังติดตั้งโคมไฟระย้าซึ่งสั่งทำเป็นพิเศษโดยใช้แก้วคริสตัลของสวารอฟสกี้ถึง 1,002 ชิ้น จึงไม่แปลกว่าทำไมโรงแรมแห่งนี้จึงใช้งบก่อสร้างสูงนัก โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 2005 ในกรุงอาบูดาบี ประเทศเอมิเรตส์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม HERITAGE VILLAGE ที่ซึ่งรัฐบาลส่ง เสริมและ รวบรวมสินค้า พื้นเมือง จำพวก Hand-made ทำโดยชาว บ้าน ไว้แสดงและ ขายให้กับนักท่องเที่ยว อาทิเช่น รูปวาด, ชุด อาหรับ, ผ้าทอ, ของที่ ระลึก, งานหัตถกรรม และพวกสิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช CHICAGO BEACH หรือ Saadiyat Beach ที่ท่านชีค สร้างขึ้นเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง จากนั้นนำทุกท่านปิดท้ายทริปนี้ แวะถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกด้านหน้า เฟอร์รารี เวิลด์ อาบู ดาบี FERRARI WORLD ซึ่งเป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ณ กรุงอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับ เอมิรตส์ ภายในมีทั้งโรงแรม เครื่องเล่น สนามแข่งรถ และพิพิธภัณฑ์ ความโดดเด่นอยู่ที่หลังคาสีแดง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากตัวถังของ เฟอร์รารี GT จากนั้นนำท่านเดินทางกลับนครดูไบ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้า check in ณ โรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูที่มีตัวอาคารเป็นรูปเรือใบอันเป็น Land Mark ของนครดูไบ โรงแรมนี้ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวเปอร์เซีย โดยโรงแรมแห่งนี้นั้นยังได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมที่มีค่าห้องต่อคืนแพงที่สุดในโลกอีกด้วย
วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ตลาดทองคำ - Mall of Emirates - สนามบินดูไบ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่พิพิธภัณฑ์ ดูไบ (Dubai Museum) ด้านในของพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นด้านบนและด้านล่างในด้านบนจะเป็นแบบจำลอง กำแพงหินและกระท่อมแบบชาวพื้นเมืองเก่าๆสำหรับด้านล่างหรือ ชั้นใต้ดินจะกว้างใหญ่และลึกลับซับซ้อนมากมีทั้งภาพวาดสีน้ำของ ดูไบในอดีตการจัดหุ่นแสดงวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองมีการจำลองบรรยากาศใต้ทะเลโดยใช้แสงสีจำลอง ทำให้เห็นภาพของชาวดูไบในอดีตนอกจากนี้ ยังมีห้องแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาการโบราณแบ่งซอยออกไปอีกโดยจัดแสดงพัฒนาการของตัวเลขและตัวอักษรอาระบิกรวมไปถึงการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์และเรื่องราวของทะเลทราย จากนั้นนำท่านสู่เดอะครีก (The Creek) เป็นจุดชมทิวทัศน์ มีลักษณะเป็นท่าเรือที่ตัดผ่านใจกลางเมืองซึ่งเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์และเป็นย่านชุมชนใน ดูไบ The Creek เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นชมวิวทิศทัศน์ยิ่งผู้ที่สนใจวัฒนธรรมและประเพณีของผู้คนชาติต่างๆจะต้องรู้สึกชื่นชมและประทับใจกับภาพทั้งสองฟากฝั่งโดยเฉพาะภาพที่นกนางนวลหลายร้อยตัวบินโฉบฉวัดเฉวียนผ่านเรือสัญจรหรือที่เรียกว่า เรือเดา (dhow) มีลักษณะเป็นเรือใบเสาเดียวทีชาวอาหรับใช้เป็นพาหนะที่แล่นผ่านไปมา นำท่านขึ้นเรือAbra Taxi สู่ตลาดทองคำ (Gold Souk) จุดหมายหลักของผู้คนมากมายที่หลงใหลอัญมณีที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล ตู้กระจกแสดงสินค้านั้นเต็มไปด้วยกำไล สร้อยคอ แหวน เพชร มรกต ทับทิบ ไพลิน และอื่นๆGold Souk เป็นจุดแวะของนักท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม สูงสุดในตะวันออกกลาง บางช่วงของการค้าขายทองคำในตลาด ทองคำของดูไบนั้นรวมกันแล้วมีมากกว่า10ตัน โดยทองคำของที่นี่ จะขายตามน้ำหนักเท่านั้น (ท่านสามารถตรวจสอบราคาทองคำ ระหว่างประเทศได้ ณ วันนั้นๆจากหนังสือพิมพ์) โดยร้านทองมักจะตั้งราคาตามฝีมือของช่างทองแต่สิ่งที่พิเศษ ของการซื้อทองจากตลาดแห่งนี้คือท่านสามารถต่อรองราคาได้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านช้อปปิ้ง ณ MALL OF EMIRATES ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าอีกแห่งหนึ่งดูไบที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และชาวดูไบ ให้ท่านเลือก ซื้อสินค้าและเสื้อผ้า Brand Name ชั้นนำต่างๆอย่างจุใจก่อนนำท่านสู่สนามบินดูไบเพื่อเตรียมตัวกลับ
20.55 น.
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG518
วันที่หก สุวรรณภูมิ
06.50 น.
06.50 น.
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info