Shantou Mineral bath 5 Day FD
Location : Shantou
Price Start From 24,900 THB - per person
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
ก.ย. - ธ.ค. 6 - 10, 13 - 17, 20 - 24 ก.ย., 15 - 19 ต.ค., 1 - 5, 8 - 12, 15 - 19, 22 - 26 พ.ย., 13 - 17 ธ.ค. 60
24,900.-
วันหยุดพิเศษ 6 - 10 ธ.ค. 60
25,900.-
ปีใหม่ 30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
27,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – เจี่ยหยาง – หย่งติ้ง – เมืองโบราณชาหยาง - อาบน้ำแร่ (บ่อน้ำแร่)
06.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 1 – 3 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอิน
08.55 น.
เหินฟ้าสู่ เจี่ยหยาง (สนามบินใหม่) โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 850
13.10 น.
ถึงสนามบินเจี่ยหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร จากนั้นเดินทางเข้าเมืองหย่งติ้ง นำท่านชมเมืองโบราณชาหยาง ซึ่งเป็นสวนร่มรื่นสวยงาม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม บ่อน้ำแร่ร้อน Hakka (International) Hot Spring Resort (เตรียมชุดว่ายน้ำและหมวก สำหรับอาบน้ำแร่)
วันที่สอง หย่งติ้ง - มรดกโลกบ้านดินฮากกา หย่งติ้งถู่โหลว – หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - เหมยโจว – ชมวิวแม่น้ำเหมยเจียง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่มณฑลฮกเกี้ยน ไปเมืองหย่งติ้ง ระหว่างทางให้ท่านเพลินเพลิดทิวทัศน์ระหว่างทาง
กลางวัน
บริการอาหากลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำชมมรดกโลกบ้านดิน โดยบ้านดินแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง การปลูกสร้างมีความเหมาะกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง ที่ได้ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกับอาคารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ลักษณะภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบเลขาคณิตหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ครึ่งวงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สำหรับชาวจีนฮากกา รูปทรงกลมเป็นการแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความสวยงามความสุข ภายในตัวบ้านมีลานกว้าง โดยรอบจะเป็นห้องพักหลายห้องอยู่ติดกัน ปริมาณของห้องก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวอาคารส่วนใหญ่จะมีความสูงราว 3 – 4 ชั้นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนฮากกาเป็นอย่างดีและยังป้องกันแผ่นดินไหว ปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับเหมยโจวนำท่านชมบ้านโบราณหูเหวินฟู หมู่บ้าน จุงชวน 中川 อยู่ในตำบล ฮาหย่อง 下洋镇 ลูกหลานหมู่บ้านนี้ที่เด่นดังที่สุดก็คีอ สองพี่น้องยาหมองตราเสือหูเหวินฟู (โอวบุ๋นโฮ้ว) และน้องชายหูเหวินนเป้า ลูกสาวหู่เหวินฟู ได้ใช้เงิน 500 กว่าล้านหยวนสร้างบ้านพิพิธภัณฑ์ และเจดีย์ฟูเป้า โดยมีท่านนายก หลีเผิง เขียนป้าย ฝู่ หวุ่น ฟู กี้ เนี่ยม กว่าน ให้ไว้เป็นที่ระลึก ใกล้กันกับเสาหินเป็น 胡氏家庙 ศาลบูชาบรรพบุรุษของหมู่บ้านฝู่นี้ และ ทางที่มาจะมีบันไดหินเก้าขั้นครึ่ง ถ้าลูกหลานเซี่ยงฝู่ ที่ไปอยู่ที่อื่นจะต้องรู้จำนวนขั้นตรงนี้ ถ้าถูกถามแล้วตอบไม่ถูกก็แสดงว่าไม่ใช่คนหมู่บ้านจุงชวนนี้เป็นแน่แท้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารจีนแคะที่ขึ้นชื่อ) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก MEIZHOU JINDEBAO HOTEL (梅州金德宝国际酒店或同级) หรือเทียบเท่า****
วันที่สาม เหมยโจว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีนแคะ - เจดีย์พันองค์ - เจียหยาง - เจียหยางโหลว - เฉินหวังเมี่ยว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีนแคะ ตั้งอยู่ เมืองเหมยโจว เป็นสถานที่เดียวที่รวบรวมประวัติศาสตร์แคะ และมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้เวลาพอสมควร นำท่านชม เจดีย์พระพันองค์ ตั้งอยู่อำเภอ เหมยเจียง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีอายุยาวนานพันกว่าปี มีลักษณะเป็นเจดีย์เหล็ก 7 ชั้น ความสูง 4.2 เมตรเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม โดยทุกทิศจะหล่อด้วยพระพุทธรูป 250 องค์ เมื่อรวมทั้ง 4 ทิศ รวมเป็นหนึ่งพันองค์ เจดีย์แห่งนี้ จึงมีนามว่า เจดีย์พระพันองค์
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียหยาง นำท่านชมเจียหยางโหลว ซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าเมืองเจียหยาง ซึ่งสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมในรัชสมัย ราชวงค์ฮั่น ซึ่งมีความสูง 38 เมตร เปรียบเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสเสวกง ที่เป็นพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมืองเจียหยาง ไปวัดเฉินหวังเมี่ยว ไหว้เจ้าขอพรเป็นสิริมงคล
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก HEFENG HOTEL
วันทีสี่ เจี่ยหยาง – น้ำตกหวงหม่านจี้- เท้งไฮ้ - อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน – ซัวเถา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่าน ชมน้ำตก หวงหม่านจี้ ซึ่งเป็นน้ำตกธรรมชาติมีความสวยงาม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเมือง เท้งไฮ้ นำท่าน กราบไหว้อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน ซึ่งองค์พระเจ้าตากมีเชื้อสายจีน มีแซ่ คือแซ่แต้ จึงได้สร้างอนุสรณ์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ท่าน จากนั้นเดินทางเข้าซัวเถา
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก LONGHU HOTEL
วันที่ห้า เจี่ยหยาง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่สนามบินเจียหยาง
13.55 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 851
15.40 น.
กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ